Πριν πάρετε στεγαστικό δάνειο διαβάστε:
Η αλήθεια για τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων.
Οι 2 τρόποι για να βρείτε το καλύτερο στεγαστικό δάνειο.

Η σύγκριση στεγαστικών δανείων έχει να κάνει με την σύγκριση στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου με στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, την διάρκεια του δανείου, τους όρους αποπληρωμής και το ύψος της χρηματοδότησης. Παρότι σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι την συγκεκριμένη χρονική και οικονομική συγκυρία (2010-2011) είναι προτιμητέο ένα στεγαστικό δάνειο σε κυμαινόμενο επιτόκιο, αυτό που δεν μπορεί να ειπωθεί με ακρίβεια είναι το ύψος του επιτοκίου που θα κληθεί να πληρώσει ο δανειολήπτης. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι το τελικό επιτόκιο θα το γνωρίζει ο δανειολήπτης μόνο εφόσον προχωρήσει σε αίτηση προέγκρισης με τις τράπεζες που τον ενδιαφέρουν.

Ο δανειολήπτης έχει ουσιαστικά δύο επιλογές για να φτάσει στην αίτηση προέγκρισης ώστε να πραγματοποιήσει στην συνέχεια πραγματική σύγκριση των στεγαστικών δανείων. Μάθετε τους δύο τρόπους πατώντας εδώ.

Τα δάνεια με προσημείωση ακινήτου αποτελούν ιδανική επιλογή για τους δανειολήπτες που έχουν ανάγκη αρκετά μετρητά για προσωπικές ανάγκες, ανέγερση οικοδομής, αγοράς οικοπέδου ή ακινήτου, επισκευής του ακινήτου τους.

Τα χαμηλά επιτόκια των δανείων με προσημείωση ακινήτου σε συνδυασμό με την μεγάλη διάρκεια τους προσφέρουν στον δανειολήπτη αρκετά μετρητά και ταυτόχρονα χαμηλή μηνιαία δόση. Τα συγκεκριμένα δάνεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την συγκέντρωση δανειακών οφειλών όσο και για την παροχή ρευστότητας στον δανειολήπτη που επιθυμεί να καλύψει άμεσα οικονομικές υποχρεώσεις του.

Για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες δανεισμού σας μέσω προσημείωσης του ακινήτου σας δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας εδώ.

Λόγω των χαμηλών επιτοκίων που επικρατούν στα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, ένα σύνηθες ερώτημα που τίθεται στους συμβούλους στεγαστικών δανείων είναι κατά πόσο συμφέρει η μετατροπή ενός στεγαστικού δανείου από σταθερού σε κυμαινόμενου επιτοκίου. Αυτό που πρέπει να προσεχθεί είναι:

  • H ποινή (penalty) που καλείται να πληρώσει ο δανειολήπτης σε περίπτωση που προβεί σε αυτή την μετατροπή.

  • Tο μηνιαίο όφελος που θα έχει ο δανειολήπτης λόγο του χαμηλότερου κυμαινόμενου επιτοκίου.

Στην συνέχεια ο δανειολήπτης πρέπει να συγκρίνει το μηνιαίο όφελος με την ποινή μετατροπής. Το μεγάλο ερώτημα είναι το χρονικό διάστημα που τα επιτόκια θα παραμείνουν σε αυτά τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Όσο περισσότερο μείνουν, τόσο πιο συμφέρουσα είναι η μετατροπή του δανείου μας από σταθερού επιτοκίου σε κυμαινόμενου επιτοκίου. Άρα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο δανειολήπτης είναι:

  1. Να ρωτήσει την τράπεζα με την οποία έχει συνάψει το στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου το ύψος της ποινής.

  2. Να υπολογίσει μόνος του ή με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου συμβούλου στεγαστικών δανείων την πιθανή πορεία που μπορεί να ακολουθήσει το επιτόκιο της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας (ΕΚΤ) με το οποίο είναι συνδεδεμένα άμεσα ή έμμεσα σχεδόν όλα τα επιτόκιο των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου.

Κατά την σύναψη του στεγαστικού δανείου ο δανειολήπτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του και την ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου για το οποίο πάρθηκε το δάνειο. Η ασφάλιση του ακινήτου είναι υποχρεωτική και εξασφαλίζει τόσο τον δανειολήπτη όσο και την τράπεζα σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού. Ο δανειολήπτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει την ασφαλιστική με την οποία θα συνάψει την ασφάλεια πυρός και σεισμού.

Ορισμένες τράπεζες μπορεί να ζητήσουν από τον δανειολήπτη να συνάψει και μια ασφάλεια ζωής για μεγαλύτερη εξασφάλιση του δανείου και της οικογένειας του δανειολήπτη από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να καταστήσουν αδύνατη την αποπληρωμή του δανείου.

Ο δανειολήπτης οφείλει να γνωρίζει πια είναι τα έξοδα που απαιτούνται από την στιγμή της αίτησης του για ένα στεγαστικό δάνειο μέχρι και την εκταμίευση του δανείου. Οι χρεώσεις των εξόδων διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα λόγο του έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ των τραπεζών (Αυτός είναι και ο λόγος που όπως θα διαπιστώσετε δεν αναφέρω χρηματικά ποσά ανά έξοδο, καθώς τα έξοδα τείνουν να αλλάζουν σε εβδομαδιαία βάση!).

  • Εφάπαξ δαπάνη για την προέγκριση.  Στην πλειοψηφία τους οι τράπεζες έχουν σταματήσει να χρεώνουν έξοδα προέγκρισης.
  • Εφάπαξ δαπάνη έγκρισης και ελέγχων. Βάση υπολογισμού της δαπάνης είναι το ύψος του στεγαστικού δανείου. Ορισμένες τράπεζας συμψηφίζουν την συγκεκριμένη δαπάνη με την δαπάνη προέγκρισης εφόσον έχει επέλθει έγκριση του δανείου. Η συγκεκριμένη δαπάνη κρίνετε απαραίτητη ώστε να βεβαιωθεί η τράπεζα ότι το ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί δεν έχει καμία νομική εκκρεμότητα.
  • Εφάπαξ δαπάνη νομικού ελέγχου. Ο δανειολήπτης επιβαρύνετε τόσο με την αμοιβή του δικηγόρου που παρίσταται στο δικαστήριο για την προσημείωση, όσο και με τα έξοδα του υποθηκοφυλακείου για την προσημείωση.

Τα παραπάνω έξοδα παρόλο που δεν μπορούν να εξαλειφθούν, μπορούν να περιοριστούν αν ληφθούν υπόψη πριν από την αίτηση για χορήγηση στεγαστικού δανείου.