Έξοδα στεγαστικού δανείου

Ο δανειολήπτης οφείλει να γνωρίζει πια είναι τα έξοδα που απαιτούνται από την στιγμή της αίτησης του για ένα στεγαστικό δάνειο μέχρι και την εκταμίευση του δανείου. Οι χρεώσεις των εξόδων διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα λόγο του έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ των τραπεζών (Αυτός είναι και ο λόγος που όπως θα διαπιστώσετε δεν αναφέρω χρηματικά ποσά ανά έξοδο, καθώς τα έξοδα τείνουν να αλλάζουν σε εβδομαδιαία βάση!).

  • Εφάπαξ δαπάνη για την προέγκριση.  Στην πλειοψηφία τους οι τράπεζες έχουν σταματήσει να χρεώνουν έξοδα προέγκρισης.
  • Εφάπαξ δαπάνη έγκρισης και ελέγχων. Βάση υπολογισμού της δαπάνης είναι το ύψος του στεγαστικού δανείου. Ορισμένες τράπεζας συμψηφίζουν την συγκεκριμένη δαπάνη με την δαπάνη προέγκρισης εφόσον έχει επέλθει έγκριση του δανείου. Η συγκεκριμένη δαπάνη κρίνετε απαραίτητη ώστε να βεβαιωθεί η τράπεζα ότι το ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί δεν έχει καμία νομική εκκρεμότητα.
  • Εφάπαξ δαπάνη νομικού ελέγχου. Ο δανειολήπτης επιβαρύνετε τόσο με την αμοιβή του δικηγόρου που παρίσταται στο δικαστήριο για την προσημείωση, όσο και με τα έξοδα του υποθηκοφυλακείου για την προσημείωση.

Τα παραπάνω έξοδα παρόλο που δεν μπορούν να εξαλειφθούν, μπορούν να περιοριστούν αν ληφθούν υπόψη πριν από την αίτηση για χορήγηση στεγαστικού δανείου.

Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο στεγαστικό; Ελάτε να σας πούμε!

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: