Πλεονεκτήματα στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου

Κύριο χαρακτηριστικό των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου είναι η μεταβολή της δόσης κατά την διάρκεια του δανείου λόγο της μεταβολής των επιτοκίων. Μια αύξηση των επιτοκίων θα έχει ως αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να κληθεί να πληρώσει μεγαλύτερη δόση και αντίστοιχα μία μείωση των επιτοκίων θα επιφέρει μείωση της δόσης του δανείου. Τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου χαρακτηρίζονται από μια σειρά πλεονεκτημάτων, τα οποία είναι τα εξής:

  • Η δόση των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου σε περιόδους που τα επιτόκια «πέφτουν» θα είναι ολοένα και χαμηλότερη.
  • Τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου επιτρέπουν την καταβολή επιπλέον ποσών πέρα των μηνιαίων δόσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνετε το ανεξόφλητο ποσό με ταχύτερους ρυθμούς και κατά συνέπεια να μειώνετε η μηνιαία μελλοντική δόση.

Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο στεγαστικό; Ελάτε να σας πούμε!

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: